Nieuwe & beperkte voorraad: Chateau de Hontambere & hun Pouchegu voorraad   ONTDEK

Inleiding

We zijn erg blij dat u interesse heeft getoond in onze onderneming. De bescherming van alle gegevens heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van de Super SARL. Het gebruik van de internetpagina's van de Super SARL is mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens; als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij over het algemeen toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, dient altijd in overeenstemming te zijn met de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) en met de landspecifieke regelgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op de Super SARL. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij recht hebben.

De Super SARL heeft als verantwoordelijke voor de verwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om de meest volledige bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te garanderen. De gegevensoverdracht via internet kan echter in principe hiaten in de beveiliging vertonen, zodat een absolute bescherming niet gegarandeerd kan worden. Daarom is elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens aan ons door te geven via alternatieve middelen, bijvoorbeeld via de telefoon.

 

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van de Super SARL is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de vaststelling van de algemene gegevensbeschermingsverordening (GDPR). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie uitleggen.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken we onder meer de volgende termen:

a) Persoonlijke gegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene
De betrokkene is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Verwerking
Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op een andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van de verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

e) Profilering
Onder "profilering" wordt verstaan elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.


f) Pseudonimisering
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder gebruik te maken van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Controleur of verantwoordelijke voor de verwerking
De controleur of de voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de aanwijzing ervan worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat.

h) Verwerker
De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i)   Ontvanger
Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een andere instantie, waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet door een derde partij. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig het recht van de Unie of de lidstaat persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties dient te geschieden met inachtneming van de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking.

j)   Derde partij
Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een orgaan, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder het rechtstreekse gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming 
Toestemming van de betrokkene is elke vrijelijk gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige aanduiding van de wensen van de betrokkene waardoor hij of zij, door een verklaring of door een duidelijke positieve handeling, akkoord gaat met de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de controleur

Verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR), andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Super SARL
Logis de Beaulieu
16190 Poullignac
Frankrijk

Email: [email protected]

Website: www.cognac-expert.com en al zijn subdomeinen met inbegrip van maar niet beperkt tot subscription.cognac-expert.com, sale.cognac-expert.com, blog.cognac-expert.com, special.cognac-expert.com, plus de Nederlandse subdomeinen.

 

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van verwerking is:

Marc Hammerschmidt

Super SARL
Logis de Beaulieu
16190 Poullignac
Frankrijk

Email: [email protected]

Website: www.cognac-expert.com

Elke betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris voor alle vragen en suggesties met betrekking tot gegevensbescherming.

 

4. Cookies

De internetpagina's van de Super SARL maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van het cookie. Deze bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van het data-onderwerp onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan de Super SARL de gebruikers van deze website meer gebruikersvriendelijke diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor de gebruiker te vergemakkelijken. De gebruiker van de website die gebruik maakt van cookies, hoeft bijvoorbeeld niet telkens als de website wordt bezocht, toegangsgegevens in te voeren, omdat deze worden overgenomen door de website, en de cookie wordt dus opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagen in een online shop. De webwinkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en kan zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van de cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

 

 • Google Analytics om informatie op te slaan over het vastleggen van gebruikersspecifieke informatie over welke pagina's de gebruiker opent of bezoekt of andere informatie die de bezoeker via zijn browser verstuurt.

 • Google Ad Services om informatie op te slaan over record gebruikersspecifieke informatie over conversiecookies, waarvan het belangrijkste doel is om ons te helpen bepalen hoe vaak u op onze advertenties heeft geklikt en uiteindelijk onze producten aanschaft. Met deze cookies kunnen Google en de adverteerder bepalen dat u op de advertentie hebt geklikt en later onze site hebt bezocht. Conversiecookies worden door Google niet gebruikt voor gepersonaliseerde advertentietargeting en blijven slechts een beperkte tijd bestaan. Een cookie met de naam 'Conversie' is hiervoor bedoeld. Het wordt over het algemeen ingesteld in het domein googleadservices.com of het domein google.com. Sommige van onze andere cookies kunnen ook worden gebruikt om conversiegebeurtenissen te meten. DoubleClick en Google Analytics cookies kunnen bijvoorbeeld ook voor dit doel worden gebruikt.

 • OneSignal om informatie op te slaan die ons zal helpen om u een aantal gepersonaliseerde browser pushmeldingen te sturen.

 • HubSpot om informatie op te slaan over de manier waarop u onze website gebruikt. Zoals eerste bezoek, laatste bezoek, aantal pageviews.

 • Nosto om informatie over uw voorkeuren met betrekking tot producten op te slaan. Deze cookie helpt ons om u producten aan te bevelen die dicht bij uw voorkeuren liggen.

 • Stripe om informatie op te slaan die nodig is voor een eenvoudige verwerking van uw betalingen.

 • Marketo

 • Youtube

 • Facebook om informatie over uw Facebook-ID en browser-ID op te slaan. Alles wordt via Facebook doorgegeven en niet opgeslagen op onze servers, behalve wanneer u om toestemming wordt gevraagd. Bijv. wanneer u een nieuw account aanmaakt of inlogt, wordt u gevraagd om toestemming.

 • Chatra om informatie op te slaan en gebruik te maken van permanente cookies om uw inloggegevens en voorkeuren voor toekomstige aanmeldingen op de site op te slaan. Ten tweede gebruiken we sessie-ID-cookies om bepaalde functies van de site mogelijk te maken, om beter te begrijpen hoe u met de site omgaat en om het geaggregeerde gebruik door chatragebruikers en de routering van het webverkeer op de site te controleren.

 • Shareaholic

  

5. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van de Super SARL verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzameld kunnen worden (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde referrers), (4) de subwebsites, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de Super SARL geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct aan te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en website-technologie op lange termijn te garanderen en (4) de wetshandhavingsinstanties de nodige informatie te verschaffen voor de strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de Super SARL anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en -veiligheid van onze onderneming te verhogen en een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te garanderen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een gegevenssubject worden verstrekt.

 

6. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich te registreren op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking met vermelding van de persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, wordt bepaald door het desbetreffende invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor eigen doeleinden. De verantwoordelijke voor de verwerking kan verzoeken om overdracht aan één of meer verwerkers (bijv. een pakketdienst) die de persoonsgegevens ook gebruiken voor een intern doel dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking kan worden toegeschreven.

Door de registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden ook het door de internetprovider (ISP) toegewezen en door de betrokkene gebruikte IP-adres en het tijdstip van de registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, om het mogelijk te maken om gepleegde overtredingen te onderzoeken. Voor zover de opslag van deze gegevens noodzakelijk is om de verantwoordelijke voor de verwerking te beveiligen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven, of indien de doorgifte het doel van strafrechtelijke vervolging dient.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige vermelding van persoonsgegevens, is bedoeld om de voor de verwerking verantwoordelijke in staat te stellen de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de zaak alleen aan geregistreerde gebruikers mogen worden aangeboden. Het staat de geregistreerde personen vrij om de bij de registratie opgegeven persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de gegevensvoorraad van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt te allen tijde aan elke betrokkene op diens verzoek informatie over de persoonsgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen. Daarnaast corrigeert of wist de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Alle medewerkers van de verantwoordelijke voor de verwerking staan in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersoon.

 

7. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de website van de Super SARL krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Het hiervoor gebruikte invoermasker bepaalt welke persoonlijke gegevens worden doorgegeven en wanneer de nieuwsbrief bij de verantwoordelijke voor de verwerking wordt besteld.

De Super SARL informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over het ondernemingsaanbod. De nieuwsbrief van de onderneming kan alleen door de betrokkene worden ontvangen indien (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor de verzending van de nieuwsbrief. In het kader van de dubbele opt-in-procedure wordt om juridische redenen een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat de betrokkene voor de eerste keer voor de verzending van de nieuwsbrief heeft geregistreerd. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om aan te tonen of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene bevoegd is om de nieuwsbrief te ontvangen.

Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de internetprovider (ISP) is toegewezen en door de betrokkene bij de registratie wordt gebruikt, evenals de datum en het tijdstip van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om inzicht te krijgen in het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip, en dient daarom het doel van de rechtsbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van een registratie voor de nieuwsbrief worden alleen gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen de abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd, zolang dit noodzakelijk is voor de werking van de betreffende nieuwsbriefservice of een registratie, aangezien dit het geval kan zijn in het geval van wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief, of in het geval van een wijziging in de technische omstandigheden.

Chimpstatic:

Chimpstatic is een server van Mailchimp die een API host, voor het ontvangen en versturen van informatie. Op dit moment hebben we deze API niet in gebruik.

 

8. Nieuwsbrief volgen

De nieuwsbrief van de Super SARL bevat zogenaamde traceringspixels. Een trackingpixel is een miniatuurgrafiek die in dergelijke e-mails is opgenomen en die in HTML-formaat wordt verstuurd om de registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse van het succes of falen van online marketing campagnes mogelijk. Op basis van de ingesloten traceringspixel kan de Super SARL zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkenen zijn opgevraagd.

Dergelijke persoonlijke gegevens die worden verzameld in de traceerpixels in de nieuwsbrieven worden door de verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de belangen van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De betrokkene heeft te allen tijde het recht om de desbetreffende afzonderlijke toestemmingsverklaring in te trekken door middel van de "double-opt-in"-procedure. Na een herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. De Super SARL beschouwt een herroeping van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

 

9. Contactmogelijkheid via de website

De website van de Super SARL bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) bevat. Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het contact met de betrokkene. Er vindt geen overdracht van deze persoonsgegevens aan derden plaats.

 

10. Commentaarfunctie op de website

De Super SARL biedt gebruikers de mogelijkheid om individuele commentaren op individuele blogbijdragen achter te laten op een blog, die op de website van de controller staat. Een blog is een webgebaseerde, publiek toegankelijke portal, waar één of meer mensen die bloggers of web-bloggers worden genoemd, artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogposts. Blogposts kunnen meestal worden becommentarieerd door derden.

Als een betrokkene een commentaar op de op deze website gepubliceerde blog achterlaat, worden ook de opmerkingen van de betrokkene opgeslagen en gepubliceerd, evenals informatie over de datum van het commentaar en over de door de betrokkene gekozen (pseudoniem). Bovendien wordt het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, geregistreerd. Deze opslag van het IP-adres vindt plaats om veiligheidsredenen en voor het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt of door een bepaald commentaar illegale inhoud plaatst. De opslag van deze persoonsgegevens is dus in het eigen belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, zodat hij in geval van een inbreuk ontlastend kan optreden. Deze verzamelde persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij een dergelijke doorgifte wettelijk verplicht is of het doel van de verdediging van de verantwoordelijke voor de verwerking dient.

 

11. Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers is toegestaan in wetten of verordeningen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

Indien het doel van de opslag niet van toepassing is, of indien een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

 

12. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging 
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke de bevestiging te verkrijgen dat de hem of haar betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

b) Recht van toegang
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om te allen tijde van de voor de verwerking verantwoordelijke gratis informatie over zijn of haar opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

  • de doeleinden van de verwerking;

  • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;

  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

  • indien mogelijk, de beoogde periode waarin de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;

  • het bestaan van het recht om de voor de verwerking verantwoordelijke om rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens te verzoeken, of om beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

  • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

  • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron ervan;

  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van het GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of de persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Wanneer dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de gegevensoverdracht.
Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht van toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.


c) Recht op rectificatie
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke zonder onnodige vertraging de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die hem of haar betreffen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.
Indien een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht om te wissen (Recht om te worden vergeten)

 • Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke de hem of haar betreffende persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in relatie tot de doeleinden waarvoor ze worden verzameld of anderszins worden verwerkt.

  • De betrokkene trekt de toestemming voor de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR in wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking bestaat.

  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de GDPR.

  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

  • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de GDPR.

Als één van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst de verwijdering van de door de Super SARL opgeslagen persoonsgegevens te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. Een werknemer van de Super SARL zal er onmiddellijk voor zorgen dat aan het verzoek tot verwijdering wordt voldaan.
Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door die voor de verwerking verantwoordelijken van alle koppelingen naar of kopieën of replicaties van die persoonsgegevens, voor zover de verwerking niet vereist is. Een medewerker van de Super SARL zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

e) Recht op beperking van de verwerking
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer één van de volgende punten van toepassing is:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.

  • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.

  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar ze zijn door de betrokkene wel nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR, in afwachting van de verificatie of de gerechtvaardigde redenen van de voor de verwerking verantwoordelijke die van de betrokkene overstijgen.

Indien aan één van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wenst de beperking van de verwerking van de door de Super SARL opgeslagen persoonsgegevens op te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De werknemer van de Super SARL regelt de beperking van de verwerking.

f) Recht op gegevensdraagbaarheid
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die aan één van de verantwoordelijken voor de verwerking zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Hij of zij heeft het recht deze gegevens zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR, of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR, en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.
Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR recht op rechtstreekse doorgifte van persoonsgegevens van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere, voor zover dit technisch haalbaar is en de rechten en vrijheden van anderen daardoor niet worden geschaad.
Om het recht op gegevensdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de Super SARL.

g) Recht van bezwaar
Elke betrokkene heeft het recht om zich op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van het GDPR te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens, op grond van redenen die verband houden met zijn specifieke situatie. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.
De Super SARL verwerkt de persoonsgegevens niet meer in geval van bezwaar, tenzij wij dwingende legitieme redenen kunnen aantonen voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.
Indien de Super SARL persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft de betrokkene het recht om zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt voor de profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene zich tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden verzet, zal de Super SARL de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.
Bovendien heeft de betrokkene het recht om op grond van zijn of haar specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door de Super SARL voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van het GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van algemeen belang wordt verricht.
Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met elke medewerker van de Super SARL. Bovendien staat het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, en in afwijking van Richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van zijn of haar recht om zich met behulp van technische specificaties langs geautomatiseerde weg te verzetten.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die voor hem of haar rechtsgevolgen heeft of hem of haar op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate treft, zolang het besluit (1 ) niet noodzakelijk is voor het aangaan van de overeenkomst, of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan door de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin ook passende maatregelen zijn opgenomen om de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt de Super SARL passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen, en ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.
Als de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de Super SARL.


i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
Elke betrokkene heeft het recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.
Indien de betrokkene het recht wil uitoefenen om zijn of haar toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de Super SARL.

 

13. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van AddThis

Op deze website heeft de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking componenten van de onderneming AddThis geïntegreerd. AddThis is een zogenaamde bookmarking-provider. De dienst maakt een vereenvoudigde bookmarking van internetpagina's mogelijk via knoppen. Door met de muis op het AddThis-component te klikken, of door erop te klikken, wordt een lijst met bookmarking en sharing services weergegeven. AddThis wordt gebruikt op meer dan 15 miljoen websites, en de knoppen worden, volgens de informatie van de exploiterende onderneming, meer dan 20 miljard keer per jaar weergegeven.

De werkmaatschappij van AddThis is AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Wenen, VA 22182, Verenigde Staten.

Door het oproepen van één van de afzonderlijke pagina's van de website, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking, en waarop een AddThis-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van de betrokkene automatisch door de betreffende AddThis-component gevraagd om gegevens te downloaden van de website www.addthis.com. In het kader van deze technische procedure wordt AddThis geïnformeerd over het bezoek en de specifieke individuele pagina van deze website die door de betrokkene met behulp van informatietechnologie is gebruikt. Daarnaast wordt AddThis geïnformeerd over het IP-adres van het computersysteem dat door de internetprovider (ISP) is toegewezen en door de betrokkene wordt gebruikt, het type browser en de taal van de browser, de webpagina die vóór onze website is bezocht, de datum en het tijdstip van het bezoek aan onze website. AddThis gebruikt deze gegevens om anonieme gebruikersprofielen aan te maken. De gegevens en informatie die op deze manier aan AddThis worden doorgegeven, stellen de onderneming AddThis, evenals gelieerde ondernemingen of hun partnerondernemingen, in staat om contact op te nemen met bezoekers van de webpagina's van de verantwoordelijke voor de verwerking met gepersonaliseerde en op interesse gebaseerde reclame.

AddThis geeft gepersonaliseerde en op interesse gebaseerde reclame weer op basis van een door de onderneming ingestelde cookie. Deze cookie analyseert het individuele surfgedrag van het door de betrokkene gebruikte computersysteem. Het cookie slaat de op de computer gebaseerde uitgaande bezoeken aan internetpagina's op.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat AddThis een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Cookies kunnen ook door AddThis te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

De betrokkene heeft ook de mogelijkheid om permanent bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door AddThis. Hiervoor moet de betrokkene klikken op de afmeldings-knop onder de link http://www.addthis.com/privacy/opt-out, die een afmeldings-cookie plaatst. De afmeldings-cookie die voor dit doel wordt gebruikt, wordt geplaatst op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de betrokkene de cookies uit zijn systeem verwijdert, moet de betrokkene de link opnieuw oproepen en een nieuw afmeldings-cookie plaatsen.

Met de instelling van de afmeldings-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de websites van de verantwoordelijke voor de verwerking niet meer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van AddThis kunnen worden geraadpleegd onder http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

 

14. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Facebook

Op deze website heeft de beheerder componenten van de onderneming Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een plaats voor sociale ontmoetingen op het internet, een online gemeenschap, die gebruikers meestal in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of de internetgemeenschap in staat stellen om persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van sociale netwerken in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken door middel van vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Als een persoon buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de beheerder de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke oproep naar één van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de beheerder wordt beheerd en waarin een Facebook-component (Facebook-plug-ins) is geïntegreerd, wordt de webbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om de weergave van de betreffende Facebook-component van Facebook via de Facebook-component te downloaden. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u onder https://developers.facebook.com/docs/plugins/. In de loop van deze technische procedure wordt Facebook erop gewezen welke specifieke subpagina's van onze website door de betrokkene werden bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elke oproep van de betrokkene op onze website - en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze internetsite - welke specifieke subsite van onze internetsite door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Facebook-component en gekoppeld aan de desbetreffende Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene op één van de in onze website geïntegreerde Facebook-buttons klikt, bijv. de "Vind ik leuk"-knop, of als de betrokkene een commentaar geeft, dan past Facebook deze informatie aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene aan en slaat de persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie over een bezoek aan onze website door de betrokkene, wanneer de betrokkene tijdens het oproepen van onze website tegelijkertijd op Facebook is ingelogd. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van informatie aan Facebook niet wenselijk is voor de betrokkene, dan kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen van zijn of haar Facebook-account voordat er een oproep wordt gedaan naar onze website.

De door Facebook gepubliceerde richtlijn voor gegevensbescherming, die beschikbaar is op https://facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Bovendien wordt daar uitgelegd welke instelmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Bovendien worden er verschillende configuratiemogelijkheden ter beschikking gesteld om de overdracht van gegevens naar Facebook te kunnen elimineren. Deze toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om een gegevenstransmissie naar Facebook te elimineren.

 

15. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google AdSense

Op deze website heeft de beheerder Google AdSense geïntegreerd. Google AdSense is een online dienst die het mogelijk maakt om advertenties te plaatsen op sites van derden. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat advertenties die worden weergegeven op sites van derden selecteert om overeen te komen met de inhoud van de respectieve site van derden. Google AdSense maakt een op interesse gebaseerde targeting van de internetgebruiker mogelijk, die wordt geïmplementeerd door middel van het genereren van individuele gebruikersprofielen.

De werkmaatschappij van Google's AdSense-component is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van Google's AdSense-component is de integratie van advertenties op onze website. Google AdSense plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies wordt hierboven uitgelegd. Met de instelling van de cookie wordt Alphabet Inc. in staat gesteld om het gebruik van onze website te analyseren. Bij elke oproep naar één van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de beheerder wordt beheerd en waarin een Google AdSense-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene via de Google AdSense-component automatisch gegevens verstrekken ten behoeve van onlinereclame en de afwikkeling van de provisies aan Alphabet Inc. In de loop van deze technische procedure verwerft de onderneming Alphabet Inc. kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, wat Alphabet Inc. onder andere dient om de herkomst van de bezoekers te begrijpen en te klikken en vervolgens de afrekening van de commissies te maken.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die al door Alphabet Inc. worden gebruikt, te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Verder maakt Google AdSense ook gebruik van zogenaamde traceringspixels. Een traceringspixel is een miniatuurgrafiek die in webpagina's is ingebed om een logboekbestandopname en een logbestandanalyse mogelijk te maken waardoor een statistische analyse kan worden uitgevoerd. Op basis van de ingesloten traceringspixels kan Alphabet Inc. bepalen of en wanneer een website door een betrokkene is geopend en op welke links de betrokkene heeft geklikt. Traceringspixels dienen onder andere om de stroom van bezoekers op een website te analyseren.

Via Google AdSense worden persoonlijke gegevens en informatie - waartoe ook het IP-adres behoort en die nodig is voor het verzamelen en administreren van de getoonde advertenties - doorgegeven aan Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. Alphabet Inc. kan de verzamelde persoonsgegevens via deze technische procedure aan derden verstrekken.

Google AdSense wordt verder uitgelegd onder de volgende link https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google AdSense zijn toegankelijk onder https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

16. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Op deze website heeft de beheerder het onderdeel van Google Analytics (met de anonimisatiefunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Een webanalyse is het vergaren, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over de website waar een persoon vandaan komt (de zogenaamde referrer), welke subpagina's werden bezocht, of hoe vaak en voor welke duur een subpagina werd bekeken. Webanalyses worden vooral gebruikt voor de optimalisatie van een website en om een kosten-batenanalyse van internetreclame uit te voeren.

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Voor de webanalyse via Google Analytics gebruikt de controller de applicatie "_gat. _anonymizeIp". Door middel van deze toepassing wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en bij toegang tot onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, geanonimiseerd.

Het doel van de Google Analytics component is om het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te leveren, die de activiteiten op onze websites laten zien, en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze website voor ons te leveren.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies wordt hierboven uitgelegd. Met de instelling van de cookie wordt Google in staat gesteld het gebruik van onze website te analyseren. Bij elke oproep naar één van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de beheerder wordt beheerd en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene via de Google Analytics-component automatisch gegevens verstrekken ten behoeve van onlinereclame en de afwikkeling van de opdrachten aan Google. In de loop van deze technische procedure verwerft de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere dient om de herkomst van de bezoekers en de kliks te begrijpen en vervolgens de afrekening van de opdrachten te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit de toegang werd verkregen en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonlijke gegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google Analytics een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen de reeds door Google Analytics gebruikte cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verzameling van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en die verband houden met het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en de mogelijkheid om dit uit te sluiten. Voor dit doel moet de betrokkene een browser add-on onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript, dat gegevens en informatie over het bezoek van internetpagina's niet aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-ons wordt door Google als een bezwaar beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of nieuw wordt geïnstalleerd, dan moet de betrokkene de browser add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Indien de browser add-on door de betrokkene of door een andere persoon die onder zijn of haar bevoegdheid valt, werd verwijderd of uitgeschakeld, is het mogelijk om de browser add-ons opnieuw te installeren of te activeren.

Nadere informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google kunnen worden opgevraagd onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt verder uitgelegd onder de volgende link https://www.google.com/analytics/.

 

17. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Pinterest

Op deze website heeft de beheerder geïntegreerde componenten van Pinterest Inc. Pinterest is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online community die gebruikers in staat stelt om in een virtuele ruimte met elkaar te communiceren en te communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of de internetcommunity in staat stellen om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Pinterest stelt de gebruikers van het sociale netwerk in staat om onder andere beeldcollecties en individuele foto's te publiceren, evenals beschrijvingen op virtuele prikborden (zogenaamde pinnen), die vervolgens door andere gebruikers kunnen worden gedeeld (zogenaamde re-pins) of becommentarieerd.

De werkmaatschappij van Pinterest is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

Bij elke oproep naar één van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de beheerder wordt bediend en waarop een Pinterest-component (Pinterest-plugin) is geïntegreerd, wordt door de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om via de betreffende Pinterest-component een weergave van de betreffende Pinterest-component te downloaden. Meer informatie over Pinterest vindt u onder https://pinterest.com/. In de loop van deze technische procedure krijgt Pinterest inzicht in welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Pinterest is ingelogd, detecteert Pinterest bij elke oproep op onze website door de betrokkene - en voor de gehele duur van zijn of haar verblijf op onze internetsite - welke specifieke subpagina van onze internetsite door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Pinterest-component en gekoppeld aan de respectievelijke Pinterest-account van de betrokkene. Als de betrokkene op één van de Pinterest-knoppen klikt, die op onze website zijn geïntegreerd, wijst Pinterest deze informatie toe aan de persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

Pinterest ontvangt via de Pinterest-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene bij Pinterest is ingelogd op het moment dat hij/zij op onze website wordt opgeroepen. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Pinterest-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar Pinterest niet wenselijk is voor de betrokkene, dan kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen van zijn of haar Pinterest-account voordat er een oproep wordt gedaan naar onze website.

De door Pinterest gepubliceerde richtlijn voor gegevensbescherming, die beschikbaar is onder https://about.pinterest.com/privacy-policygeeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Pinterest.

 

18. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Twitter

Op deze website heeft de beheerder componenten van Twitter geïntegreerd. Twitter is een meertalige, openbaar toegankelijke microbloggingdienst waarop gebruikers zogenaamde 'tweets' kunnen publiceren en verspreiden, bijvoorbeeld korte berichten, die beperkt zijn tot 280 tekens. Deze korte berichten zijn beschikbaar voor iedereen, ook voor degenen die niet zijn ingelogd op Twitter. De tweets worden ook getoond aan zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgelingen zijn andere Twittergebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Bovendien kunt u via Twitter een breed publiek aanspreken via hashtags, links of retweets.

De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

Bij elke oproep naar één van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de beheerder wordt bediend en waarop een Twitter-component (Twitter-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de betreffende Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-buttons vindt u onder https://about.twitter.com/de/resources/buttons. In de loop van deze technische procedure krijgt Twitter informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht. Het doel van de integratie van het Twitter onderdeel is een heroverdracht van de inhoud van deze website om onze gebruikers in staat te stellen deze webpagina te introduceren in de digitale wereld en onze bezoekersaantallen te verhogen.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Twitter is ingelogd, herkent Twitter bij elke oproep op onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze internetpagina door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt via het onderdeel Twitter verzameld en gekoppeld aan het desbetreffende Twitter-account van de betrokkene. Indien de betrokkene op één van de op onze website geïntegreerde Twitter-buttons klikt, wijst Twitter deze informatie toe aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

Twitter ontvangt via de Twitter-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, voor zover de betrokkene bij het oproepen van onze website op Twitter is ingelogd. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de persoon op de Twitter-component klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van informatie aan Twitter voor de betrokkene niet wenselijk is, kan hij of zij dit verhinderen door zich af te melden bij zijn of haar Twitter-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Twitter zijn toegankelijk onder https://twitter.com/privacy?lang=en.

 

19. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Optinmonster

In het kader van, maar niet beperkt tot, onze winkel cognac-expert.com en onze blog.cognac-expert.com gebruiken we Optinmonster om aanbiedingen op maat te maken en onze gebruikerservaring te verbeteren.

De werkmaatschappij van Optinmonster is Retyp LLC, 5127 NW 24th Dr, Gainesville, FL 362605, Verenigde Staten.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Optinmonster zijn toegankelijk onder https://optinmonster.com/privacy/

20. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Shareaholic

In het kader van, maar niet beperkt tot, onze winkel cognac-expert.com, gebruiken we Analytics Shareaholic om aandelen van specifieke pagina's van onze website bij te houden.

De werkmaatschappij van Analytics Shareaholic is Shareaholic Inc, 109 Kingston Street, Boston, MA 02111, Verenigde Staten.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Shareaholic kunnen worden geraadpleegd onder https://shareaholic.com/privacy naar Opt Out zie https://shareaholic.com/privacy/choices

21. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Nosto

In het kader van, maar niet beperkt tot, onze winkel cognac-expert,com, gebruiken we Nosto om gepersonaliseerde reclame te leveren en de ervaring van onze klanten te vergroten.  

De werkmaatschappij van Nosto is Nosto solutions Oy, Bulevardi 21, 00180 Helsinki, Finland.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Nosto zijn toegankelijk onder http://www.nosto.com/privacy-policy/

22. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Chatra

In het kader van, maar niet beperkt tot, onze winkel cognac-expert.com, onze speciale verkoop special.cognac-expert.com en onze abonnementsdienst abonnement.cognac-expert.com, gebruiken we Chatra om onze klanten tekstgebaseerde live ondersteuning te bieden.

De werkmaatschappij van Chatra is Roger Wilco LLC, 2200 ClarTHe endon Blvd., Suite 1400A, Arlington, VA 22201, Verenigde Staten.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Chatra zijn toegankelijk onder https://chatra.io/privacy-policy/23. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Cloudflare CDN

In het kader van, maar niet beperkt tot, onze winkel cognac-expert.com, gebruiken we Cloudflare CDN om de prestaties van onze winkels te verhogen.

De werkmaatschappij van Cloudflare CDN is Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Cloudflare CDN zijn toegankelijk onder https://www.cloudflare.com/security-policy/24. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google Fonts

In het kader van, maar niet beperkt tot, onze winkel cognac-expert.com, onze blog.cognac-expert.com en onze speciale verkoop special.cognac-expert.com, gebruiken we Google Fonts om het ontwerp en de prestaties van onze websites te verbeteren.

De werkmaatschappij van Google Forms is: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google Forms kunnen worden geraadpleegd onder https://policies.google.com/privacy?hl=en

25. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google Ad Services

In het kader van, maar niet beperkt tot, onze winkel cognac-expert.com, gebruiken we Google Ad Services om informatie op te slaan over record gebruikersspecifieke informatie over conversiecookies, waarvan het belangrijkste doel is om ons te helpen bepalen hoe vaak u op onze advertenties heeft geklikt en uiteindelijk onze producten aanschaft. Met deze cookies kunnen Google en de adverteerder bepalen dat u op de advertentie heeft geklikt en later onze site heeft bezocht. Conversiecookies worden door Google niet gebruikt voor gepersonaliseerde advertentietargeting en blijven slechts een beperkte tijd bestaan. Een cookie met de naam 'Conversion' is hiervoor bedoeld. Het wordt over het algemeen ingesteld in het domein googleadservices.com of het domein google.com. Sommige van onze andere cookies kunnen ook worden gebruikt om conversiegebeurtenissen te meten. DoubleClick en Google Analytics cookies kunnen bijvoorbeeld ook voor dit doel worden gebruikt.

De werkmaatschappij van Google Ad Services is: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google Ad Services kunnen worden geraadpleegd onder https://policies.google.com/privacy?hl=en

26. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Upela

In het kader van, maar niet beperkt tot, onze winkel cognac-expert.com, gebruiken we Upela om verschillende bezorgingsdiensten te vergelijken en zo de goedkoopste verzendoptie aan onze klanten te bieden.

De werkmaatschappij van Upela is MPG UPELA, 17 rue de Surène, 75008 Parijs, Frankrijk.

De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Upela kunnen worden geraadpleegd onder https://www.upela.com/en/confidentiality-policy-34.html27. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Cloudfront CDN

In het kader van, maar niet beperkt tot, onze winkel cognac-expert.com en onze blog blog.cognac-expert.com, gebruiken we Cloudfront CDN om de prestaties van onze websites te verhogen en de gebruikerservaring te verbeteren.

De werkmaatschappij voor Cloudfront CDN is Amazon Web Services Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109, Verenigde Staten.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Cloudfront CDN zijn toegankelijk onder https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=f_pr28. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Fraudlabs

In het kader van, maar niet beperkt tot, onze winkel cognac-expert.com, onze speciale verkoop special.cognac-expert.com en onze abonnementsdienst abonnement.cognac-expert.com, gebruiken we Fraudlabs om betalingsfraude en creditcardmisbruik op te sporen.

De werkmaatschappij voor Fraudlabs is FraudLabsPro.com, 70-3-30A D'Piazza Mall, 11950 Bayan Baru, Pulau Pinang, Maleisië.

De toepasselijke gegevensbescherming van Fraudlabs is toegankelijk onder https://www.fraudlabspro.com/privacy-policy29. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Aftership

In het kader van, maar niet beperkt tot, onze winkel cognac-expert.com, gebruiken wij Aftership om de verzendstatus van onze producten te volgen.

De werkmaatschappij van Aftership is Aftership Ltd., Hong Kong, China.

De toepasselijke gegevensbescherming van Aftership is toegankelijk onder https://www.returnscenter.com/privacy

30. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Stripe

In het kader van, maar niet beperkt tot, onze winkel cognac-expert.com, gebruiken we Stripe om informatie op te slaan die nodig is voor een eenvoudige verwerking van uw betalingen. Stripe verwerkt onder andere betalingen via VISA, Master Card, American Express.

De werkmaatschappij van Stripe is Stripe Inc, 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten.

De toepasselijke gegevensbescherming van Stripe is toegankelijk onder https://stripe.com/de/privacy

31. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Zendesk

In het kader van, maar niet beperkt tot, onze winkel cognac-expert.com, gebruiken we Zendesk om onze klanten te ondersteunen.

De werkmaatschappij van Zendesk is Zendesk Inc, 1019 Market St., San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten.

De toepasselijke gegevensbescherming van Zendesk is toegankelijk onder https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/

32. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Youtube

In het kader van, maar niet beperkt tot, onze blog.cognac-expert.com en onze winkel cognac-expert.com, gebruiken we Youtube om relevante filmgebaseerde informatie in onze pagina te implementeren.

De werkmaatschappij voor Youtube is Youtube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten.

De toepasselijke gegevensbescherming van Youtube is toegankelijk onder https://policies.google.com/privacy?hl=en33. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Gravatar                             

In het kader van het commentaar op onze website wordt gebruik gemaakt van Gravatar, een dienst waarmee gebruikers hun eigen profielfoto of -symbool kunnen maken.

Gravatar.com wordt beheerd door Automattic Inc. met hun privacybeleid gepubliceerd op https://automattic.com/privacy/

34. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Hotjar

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt onze gebruikerservaring beter te begrijpen (bijv. hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina's, welke links ze kiezen om te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om onze dienst op te bouwen en te onderhouden met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (vastgelegd en alleen in geanonimiseerde vorm opgeslagen), de grootte van het scherm van het apparaat, het type apparaat (unieke apparaatidentificatie), de browserinformatie, de geografische locatie (alleen het land), de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar, noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te matchen met andere gegevens over een individuele gebruiker.

U kunt zich afmelden voor het aanmaken van een gebruikersprofiel, Hotjar's opslag van gegevens over uw gebruik van onze site en Hotjar's gebruik van tracking cookies op andere websites door deze afmeldingslink te volgenhttps://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

De werkmaatschappij voor is HOTJAR limited Level 2, St. Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta [email protected].

De toepasselijke gegevensbescherming van kan worden geraadpleegd onder https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

35. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google Forms


In het kader van, maar niet beperkt tot, onze abonnementsdienst subscription.cognac-expert.com vragen we onze gebruikers om persoonlijke informatie die wordt opgeslagen in een Google-formulier om gepersonaliseerde abonnementenboxen te creëren.

De werkmaatschappij van Google forms is: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google Forms kunnen worden geraadpleegd onder https://policies.google.com/privacy?hl=en  

36. Woocommerce


In het kader van, maar niet beperkt tot, onze diensten subscription.cognac-expert.com en special.cognac-expert.com gebruiken we WooCommerce om bestellingen van onze klanten te verwerken. Om een snelle en veilige afhandeling van uw bestelling te garanderen, maakt WooCommerce gebruik van persoonlijke gegevens zoals naam, e-mail, adres, telefoon- en creditcard-gegevens. De van toepassing zijnde databeschermingsbepalingen van WooCommerce zijn toegankelijk onder: https://woocommerce.com/privacy-policy/


37. Prestashop  

PrestaShop is een winkelsysteem dat gebruikt wordt op onze website cognac-expert.com. PrestaShop gebruikt gecodeerde cookies om alle sessie-informatie op te slaan, zowel voor bezoekers/klanten als voor medewerkers/administratoren.

De Cookieklasse (/classes/Cookie.php) wordt gebruikt om cookies te lezen en te schrijven.

De werkmaatschappij voor Prestashop is PrestaShop SA, gevestigd op 12 rue d'Amsterdam, 75009 Parijs, Frankrijk. Publicatiedirecteur: Alexandre Eruimy Telefoonnummer: +44 .1 888.947.6543 E-mail: [email protected]

De toepasselijke gegevensbescherming van Prestashop is toegankelijk onder https://www.prestashop.com/en/privacy-policy

38. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Mailchimp

In het kader van, maar niet beperkt tot, onze blog blog.cognac-expert.com, gebruiken we Mailchimp om onze nieuwsbriefservice te verspreiden. Voor dit doel wordt uw E-Mail adres verzameld.

De werkmaatschappij van Mailchimp is The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 Verenigde Staten.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Mailchimp zijn toegankelijk onder https://mailchimp.com/legal/privacy/.

39. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Surveysparrow

In het kader van, maar niet beperkt tot, onze winkel cognac-expert.com, gebruiken we Surveysparrow om enquêtes te verspreiden om de ervaringen van onze klanten te verbeteren.  

De werkmaatschappij van Surveysparrow is SparrowApps Inc., 340 S Lemon Ave, Walnut, CA 91789 Verenigde Staten.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Surveysparrow kunnen worden geraadpleegd onder https://surveysparrow.com/legal/privacy-policy/. Om hun overeenkomst voor gegevensverwerking te zien, klikt u op https://surveysparrow.com/legal/dpa/.

40. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Surveysparrow

In het kader van, maar niet beperkt tot, onze winkel cognac-expert.com, gebruiken we Criteo als ''remarking service provider''.  

De werkmaatschappij van Criteo is Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk.

De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Criteo zijn toegankelijk onder https://www.criteo.com/privacy/.

41. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google Tag Manager

In het kader van, maar niet beperkt tot, onze winkel cognac-expert.com, gebruiken we Google Tag Manager om anonieme Analytics-functies te implementeren om de ervaringen van onze klanten te verbeteren.

De werkmaatschappij van Google Tag Manager is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Verenigde Staten.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google Tag Manager kunnen worden geraadpleegd onder Data Processing Amendment. Om hun Privacybeleid te zien, klikt u op https://policies.google.com/privacy .

42. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Optanon

In het kader van, maar niet beperkt tot, onze winkel cognac-expert.com en onze blog blog.cognac-expert.com, gebruiken we Optanon en informatie over ons cookie- en gegevensgebruik te implementeren om de veiligheid van de gegevens van onze klanten te verbeteren.

De werkmaatschappij van Optanon is OneTrust LLC, 1350 Spring Street NW, Suite 500, GA 30309 Verenigde Staten.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Optanon zijn toegankelijk onder Privacy Policy.  

43. Betalingsmethode: Bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik van Paypal als betalingsverwerker

Op deze website heeft de beheerder onderdelen van PayPal geïntegreerd. PayPal is een online betaaldienstverlener. De betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele privé- of zakelijke rekeningen vertegenwoordigen. PayPal is ook in staat om virtuele betalingen via creditcards te verwerken wanneer een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, waardoor er geen klassieke rekeningnummers zijn. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden uit te voeren of betalingen te ontvangen. PayPal accepteert ook vertrouwensfuncties en biedt diensten voor kopersbescherming aan.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europa) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Indien de betrokkene tijdens het bestelproces "PayPal" als betalingsoptie in de onlineshop kiest, geven wij de gegevens van de betrokkene automatisch door aan PayPal. Door deze betalingsoptie te kiezen, gaat de betrokkene akkoord met de overdracht van de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling.

De persoonlijke gegevens die aan PayPal worden doorgegeven zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. Voor de verwerking van het koopcontract zijn ook dergelijke persoonlijke gegevens nodig, die in verband staan met de betreffende bestelling.

De overdracht van de gegevens is gericht op de verwerking van de betalingen en de preventie van fraude. De verantwoordelijke voor de verwerking draagt de persoonsgegevens over aan PayPal, met name als er een legitiem belang bij de overdracht is. De persoonsgegevens die tussen PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens worden uitgewisseld, worden door PayPal aan economische kredietagentschappen doorgegeven. Deze overdracht is bedoeld voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles.

PayPal zal, indien nodig, persoonsgegevens doorgeven aan filialen en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit nodig is om contractuele verplichtingen na te komen of om gegevens te verwerken in het kader van de bestelling.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken bij PayPal. Een herroeping heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die in overeenstemming met de (contractuele) betalingsverwerking verwerkt, gebruikt of doorgegeven moeten worden.

De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van PayPal kunnen worden opgevraagd onder https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

44. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Kunst. 6 lid 1. een GDPR dient als rechtsgrond voor verwerkingshandelingen waarvoor wij toestemming krijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6,lid 1. b van de GDPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is onze onderneming onderworpen aan een wettelijke verplichting tot verwerking van persoonsgegevens, zoals voor de nakoming van fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, c van de GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6 lid 1. d van de GDPR. Ten slotte zou de verwerking kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1. f van de GDPR, van de verordening. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder één van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen die door onze onderneming of door een derde worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen worden overschaduwd door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. Hij was van mening dat een rechtmatig belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een cliënt van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, zin 2, van de GDPR).

 

45. De rechtmatige belangen die de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde nastreeft

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f, GDPR, is het in ons legitiem belang om ons bedrijf uit te voeren ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en de aandeelhouders.

 

46. Periode waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen

De criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn van persoonsgegevens te bepalen, zijn de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist, zolang deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

 

47. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele verplichting; vereiste om een contract te sluiten; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens 

Wij verduidelijken dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale regelgeving) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een contract af te sluiten dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar ondertekent. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, dient de betrokkene contact op te nemen met een medewerker. De werknemer maakt de betrokkene duidelijk of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting tot verstrekking van de persoonsgegevens bestaat en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

 

48. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Dit privacybeleid is opgesteld door de Privacy Policy Generator van de DGD - Your External DPO, die is ontwikkeld in samenwerking met German Lawyers van WILDE BEUGER SOLMECKE, Keulen.

Strikt Noodzakelijke Cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u worden ondernomen en die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u wordt gewaarschuwd, maar sommige delen van de site zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Gebruikte Cookies;

__stripe_mid

__stripe_sid

OptanonConsent

OptanonAlertBoxClosed

__cfduid

Prestatie Cookies

Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons om te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en om te zien hoe bezoekers zich op de site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en dus anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u onze site hebt bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet controleren.

Gebruikte Cookies;

_gat

_ga

_gid

_hjIncludedInSample

Functionele Cookies

Deze cookies stellen de website in staat om een verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door derden wier diensten we aan onze pagina's hebben toegevoegd. Als u deze cookies niet toestaat, is het mogelijk dat sommige of al deze diensten niet goed functioneren.

Gebruikte Cookies;

2c.cId

PrestaShop-2c437fbd8168b0e59448d567e0d824bb

_omappvs

_omappvp

flp_checksum

Het richten van Cookies

Deze cookies kunnen via onze site worden geplaatst door onze reclamepartners. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere sites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op een unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder gerichte reclame ervaren.

Product toegevoegd aan verlanglijstje
Product toegevoegd om te vergelijken.
To give you the best possible experience, this site uses cookies and by continuing to use the site you agree that we can save them.  Our Privacy Policy
You have successfully followed this brand